Dhasal @ Chennai – Photos

Photo Gallery of Thasal from Sri Prasanna Venkateshwara Temple,Choolai,Chennai.